445193761

Ön Bilgilendirme Sözleşmesi

Ön Bilgilendirme Formu 1. TARAFLAR:

SATICI:

Adı – Soyadı / Ünvanı : [satici_adi]

VKN veya TCKN : [satici_vkn]

Adresi : [satici_adres] /

Telefon : [satici_telefon]

E-posta : [satici_email]

ARACI HİZMET SAĞLAYICI:

Ünvan : harunpehlivaneticaret.net

Adresi : Yeni Mahalle, Mimar Sinan Sokak, No:2, Posta Kodu: 05500 Suluova/Amasya TÜRKİYE

Telefon : 05527410904

E-posta : trcmnhp@hotmail.com

ALICI (TÜKETİCİ):

Adı – Soyadı : [musteri_adi]

Adresi : [musteri_adres]

Telefon : [musteri_telefon]

E-posta : [musteri_email]

SATIN ALINAN ÜRÜN:

Ürünün Adı : [urunler]

Adedi : [urun_adedi]

Teslimat Adresi : [musteri_adres]

Teslim Edilecek Kişi : [musteri_adi]

Fatura Adresi : [musteri_adres]

Kargo Ücreti : Nakliyeye ilişkin kargo ve gönderim masrafları Alıcı’ya aittir. Bu bedel önceden net olarak hesaplanmamaktadır.

Toplam Sipariş Tutarı (KDV Dahil) : [total_tutar]

Ödeme Şekli : [odeme_yontemi]

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu Sözleşme, 07.14.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. ve 84. maddeleri uyarınca hazırlanmış olan 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

2.2. İşbu Sözleşmenin tarafları olan Satıcı ve Alıcı, işbu Sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2.3. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

3. GEÇERLİLİK VE SÜRESİ

3.1. İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak Alıcı’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler Alıcı tarafından satın alınan ürünlerin teslimine kadar geçerli olup bu hizmetten sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

3.2. İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

4. CAYMA HAKKI

4.1. Alıcı; malı teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içinde yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’nın Shopiwise Anlaşmalı Kargo hizmeti ile sağlayacağı iade kargo kodu kullanılması durumunda Satıcı’ya ait olup öngörülen dışında bir taşıyıcıyla iadesi halinde ise Alıcı’ya aittir.

4.2. Cayma bildirimi, harunpehlivaneticaret.net’de yer alan "Talep / Şikayet Kaydı Oluşturma" formu üzerinden açılacak kayıt ile bildirilecektir.

4.3. Satıcı, tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek Sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı ve ürün bedelini Alıcı’ya ya da [Shopiwise]’ye iade etmeyi taahhüt etmektedir.

4.4. Taraflar, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 15/1 uyarınca cayma hakkının aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:

4.4.1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

4.4.2. Tüketicinin istekleri, talepleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,

4.4.3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

4.4.4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

4.4.5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

4.4.6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,

4.4.7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,

4.4.8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,

4.4.9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar,

4.4.10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler,

4.4.11. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin mallar,

4.4.12. Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin mallar,

4.4.13. Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen ve

4.4.14. Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.

5. MÜCBİR HALLER

5.1. Sözleşmenin akdedildiği tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb.) olarak kabul edilecektir.

6. YETKİLİ MAHKEME

6.1. İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve çıkabilecek ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

6.2. İşbu Sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunmuş, kabul edilmiş ve teyit edilmiştir. İşbu Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

7. YÜRÜRLÜK

7.1. İşbu Sözleşme Alıcı’nın elektronik onayı tarihinde düzenlenmiş ve elektronik olarak Alıcı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.